• Przyjdź ...
  Przyjdź ...

  Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie - poznajmy się!

  Zapraszamy do złożenia wizyty w szkole SPŁSE. 

  Spotkajmy się na wspólnej drodze po najlepszą edukację Waszego Dziecka.

 • Zobacz ...
  Zobacz ...

  Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie - poznajmy się.

  Spotkajmy się na wspólnej drodze po najlepszą edukację Waszego Dziecka.

 • Zostań ...
  Zostań ...

  Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie - poznajmy się!

  Zapraszamy do złożenia wizyty w szkole SPŁSE. 

  Spotkajmy się na wspólnej drodze po najlepszą edukację Waszego Dziecka.

 • Laboratorium Przyszłości
  Laboratorium Przyszłości

  Szkoła Podstawowa Łódzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego jest beneficjentem projektu Laboratorium Przyszłości. Otrzymane wsparcie finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu szkolnego

Procedury Covid-19

Nasze Ekologiczne Pracownie WFOŚiGW w Łodzi

Rekrutacja 2024/2025

Smaller Default Larger

Procedury Covid-19

Procedury Szkoły Podstawowej ŁSE od 1 września 2020 roku dotyczące wchodzenia i opuszczania placówki dla uczniów nauczycieli, rodziców i osób trzecich.

 

Klasy I-III

 1. Uczniowie klas 1-3 wchodzą na teren szkoły głównym wejściem.

 2. Z uczniem może być tylko jeden opiekun.

 3. Dorośli wchodzą w maseczkach lub przyłbicach zakrywających nos i usta oraz obowiązkowo dezynfekują ręce.

 4. Podczas wchodzenia musi być zachowany dystans min 1,5m od innych uczniów i dorosłych.

 5. Przy wejściu uczniowi jest mierzona temperatura ciała przez pracownika szkoły, jeśli nie budzi zastrzeżeń dziecko samo schodzi do szatni. Jeśli temperatura ciała lub stan dziecka może wskazywać na chorobę dziecko nie wchodzi dalej na teren szkoły. W przypadku gdy dziecko przychodzi do szkoły samodzielnie a jego stan zdrowia budzi wątpliwości zostaje odprowadzone do izolatorium, następnie rodzice/opiekunowie są powiadamiani telefonicznie o zaistniałej sytuacji. W obu przypadkach rodzic/opiekun jest zobowiązany zabrać dziecko.

 6. Nauczyciele i pracownicy również są poddawani mierzeniu temperatury ciała. Jeśli pomiar nie budzi wątpliwości wpuszczani są na teren placówki.

 7. Jeśli dziecko przyprowadzane jest dużo wcześniej niż godzina rozpoczęcia zajęć udaje się na świetlicę i jest w niej do czasu odebrania przez nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne.

 8. Po zakończeniu zajęć nauczyciel sprowadza dzieci do szatni lub na świetlicę.

 9. Klasy schodzą do szatni w ustalonych odstępach czasowych.

 10. Rodzice oczekują na dzieci zachowując dystans w przedsionku szkoły lub przed budynkiem. Nauczyciel przekazuje pojedynczo dzieci.

 11. Dzieci chodzące samodzielnie do domu po wyjściu z szatni kierują się do wyjścia.

 12. Rodzice odbierający dzieci ze świetlicy czekają w przedsionku informując o swoim przybyciu domofonem zachowując wymienione wyżej procedury sanitarne.

 13. Dzieci spóźnione przychodzące do szkoły z opiekunem informują o swoim przybyciu domofonem zachowując wymienione wyżej procedury sanitarne.

 14. Większość zajęć lekcyjnych odbywać się będzie w na stałe wyznaczonej dla klasy sali.

 

Procedury Szkoły Podstawowej ŁSE od 1 września 2020 roku dotyczące wchodzenia i opuszczania placówki dla uczniów nauczycieli, rodziców i osób trzecich.

 

Klasy IV-VIII

 

 1. Uczniowie klas 4-8 wchodzą i wychodzą ze szkoły bocznym wejściem.

 2. Przy wejściu musi być zachowany dystans min 1, 5m od innych uczniów, dezynfekują ręce.

 3. Przy wejściu uczniowi jest mierzona temperatura ciała przez pracownika szkoły, jeśli nie budzi zastrzeżeń wchodzi na teren szkoły.

 4. Uczniowie spóźnieni i przychodzący później niż na 1 godzinę lekcyjna wchodzą głównym wejściem i kontaktują się przez domofon z sekretariatem zachowując procedury sanitarne.

 5. Nauczyciele i pracownicy również są poddawani mierzeniu temperatury ciała. Jeśli pomiar nie budzi wątpliwości wpuszczani są na teren placówki.

 

Organizacja zajęć w szkole i placówce

 

 1. Od 1 września 2020 zajęcia szkolne odbywać się będą w systemie stacjonarnym. Dysponujemy salami i zapleczem spełniającym normy sanitarne. Zmiana systemu nauczania na hybrydowe bądź zdalne wynikać może jedynie z wytycznych państwowego powiatowego inspektora sanitarnego działającego w porozumieniu z organem prowadzącym szkolę bądź wytycznych rządu.

 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 4. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ograniczone będzie do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

 5. Sugerowany jest kontakt telefoniczny lub droga elektroniczną przed przybyciem.

 6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczniowie winni być wyposażeni przez rodziców lub opiekunów w środki ochrony osobistej (zakrywające usta i nos) dostosowane do ich potrzeb. Powinny się one znajdować w miejsce łatwo dostępnym dla ucznia (tornister lub szafka).

 7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

 8. Szkoła wyposażona jest w termometry bezdotykowe.

 9. Sale, części wspólne (korytarze) wietrzone będą co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 10. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co 45 min.

 11. Uczniowie pod opieka nauczyciela mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu.

 12. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywające się w sali gimnastycznej organizowane będą z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. Sprzęt sportowy oraz podłoga dezynfekowane będzie po każdym dniu zajęć a jeśli zajdzie taka potrzeba na bieżąco.

 13. Uczniowie w salach lekcyjnych przebywają bez maseczek zachowując dystans społeczny.

 14. Uczniowie przerwy spędzają na korytarzu zakrywając nos i usta starając się zachowywać dystans społeczny, nad czym pieczę sprawują nauczyciele dyżurujący.

 15. Sale lekcyjce i ich wyposażenie dezynfekowane będą codziennie po zakończeniu zajęć a jeśli zajdzie taka potrzeba na bieżąco.

 16. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Pomieszczenia będą wietrzone nie rzadziej, niż co godzinę i dezynfekowane na koniec dnia.

 17. Dzieci przebywające na świetlicy myją ręce na bieżąco nie rzadziej, niż co godzinę oraz mają dostęp do środków dezynfekujących pod nadzorem opiekuna.

 18. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub w innym wyznaczonym miejscu. Niezwłocznie opiekun/wychowawca lub sekretariat szkoły powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

 19. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne w tym zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne i terapeutyczne odbywają się w wyznaczonych salach z zachowaniem reżimu sanitarnego, jeśli w zajęciach uczestniczy większa grupa dzieci z rożnych klas nauczyciel lub terapeuta odpowiada za zachowanie dystansu społecznego między uczestnikami zajęć.

 20. Na wyraźne żądanie rodzica lub opiekuna a także ze wskazań medycznych uczeń może stale przebywać w maseczce lub w przyłbicy oraz/lub w rękawiczkach – za ich zapewnienie odpowiadają opiekunowie.

 21. Szatnia szkolne służy tylko uczniom klas 1-3, inni uczniowie posiadają indywidualne szafki.

 22. Rodzice zobowiązani są do bieżącego uaktualniania numerów telefonów podanych szkole dla skutecznej komunikacji z placówką.

 23. Rodzice są zobowiązani do poinformowania szkoły, jeśli uczeń przebywał w kraju po powrocie, z którego niezbędna jest kwarantanna.

 24. Rodzice są zobowiązani do poinformowania szkoły, jeśli uczeń miał kontakt z osobą chorą na covid-19 lub przebywającą w kwarantannie.

 

Procedury Szkoły Podstawowej ŁSE od 1 września 2020 roku dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni

 

 1. Przy wejściach do szkoły znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły winni dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, muszą mieć zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.

 3. Regularne mycie rąk wodą z mydłem przez uczniów i osoby dorosłe. Pilnowanie, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 4. Monitoring codziennych prac porządkowych i dezynfekcyjnych:

 

  • Dezynfekcja sal lekcyjnych wraz z wyposażeniem.

  • Dezynfekcja ciągów komunikacyjnych.

  • Dezynfekcja powierzchni dotykowych (poręcze, klamki, parapety).

  • Dezynfekcja pomieszczeń spożywania posiłków.

  • Dezynfekcja pomieszczeń świetlicy, sali gimnastycznej, pracowni komputerowej.

 1. Wszystkie środki myjące i dezynfekcyjne używane będą zgodnie z instrukcją i zaleceniami ich przeznaczenia.

 2. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

 3. Bieżąca dbałość o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 4. Na każdym piętrze szkoły znajduje się pojemnik na zużyte środki ochrony osobistej.

 5. W placówce korzystamy z posiłków cateringowych- firma dostarczająca zapewnia pojemniki i sztućce jednorazowe. Po spożyciu posiłku opakowania są segregowane do odpowiednich pojemników.

 6. Posiłki spożywane są na stołówce w wyznaczonych godzinach i z zapewnieniem dystansu społecznego.

 7. Współpraca z higienistką szkolną, poinformowanie uczniów o zasadach korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godzinach jego pracy.

 

Procedury Szkoły Podstawowej ŁSE od 1 września 2020 roku dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.

 

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 2. Na terenie szkoły znajduje się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.

 3. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 4. Szkoła wyposażone jest w środki ochrony osobistej i płyny dezynfekujące.

 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie będzie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły będą stosowane zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Procedury Szkoły Podstawowej ŁSE od 1 września 2020 roku dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.

 

 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub w innym wyznaczonym miejscu. Niezwłocznie opiekun/wychowawca lub sekretariat szkoły powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

 2. Nauczyciel, który ma podejrzenie, że uczeń jest chory zobowiązany jest o tym fakcie niezwłocznie poinformować sekretariat szkoły.

 3. Dyrekcja wyznacza pracownika, który zajmie się uczniem do przyjazdu jego rodziców bądź opiekunów.

 4. W sytuacji braku kontaktu z opiekunami ucznia dyrekcja bądź pracownik szkoły kontaktuje się z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi i postępuje zgodnie z jej wytycznymi.

 5. W sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia dyrekcja bądź pracownik szkoły wzywa służby medyczne.